At ณ มหาวิทยาลัยเกริก   Written by มหาวิทยาลัยเกริก  

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเกริก
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2557
ประเด็น “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : คุณภาพชีวิตบัณฑิตไทย”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกริก 

ด้วย มหาวิทยาลัยเกริก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์จึงได้กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ในประเด็น ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : คุณภาพชีวิตบัณฑิตไทยระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยนัก วิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำ เสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวในการนี้มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอและส่งบทความวิจัยเพื่อนำ เสนอในการประชุมฯ ทั้งนี้นำเสนอภาคบรรยายโดยจัดทำตามรูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย และส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 402
E-mail : piyachan_022@hotmail.com 
กำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557

Comments